Nghị định 148/NĐ-CP & Thông tư số:17/2018/TT-BLĐTBXH

Nghị định 148/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Thông tư số : 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2018 của BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Kiểm định thiết bị

Icon - Kiểm định thiết bị

Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Icon - Kiểm tra kỹ thuật an toàn

Huấn luyện an toàn lao động

Icon - Huấn luyện an toàn lao động